mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec a okolí > Hajnický občasník > Hajnický občasník č. 1/2006

Hajnický občasník č. 1/2006

Vážení spoluobčané,

před příchodem těch skutečných jarních měsíců mi dovolte, abych vás informoval
o akcích, které by se měly letos v naši obci realizovat.
V první řadě by se mělo začít s výstavbou I. etapy chodníku na Výšince. Tato
komunikace pro pěší bude ve směru od Dvora Králové n/L na Trutnov po pravé straně
silnice první třídy I/37 a povede od Motorestu Výšinka až k domu pana Jiřího
Novotného.
Další plánovanou akcí pro tento rok je přestavba roubené chalupy č.p. 6 (Otmarovi).
V tomto objektu by mělo být informační centrum obce a Společenství obcí
Podkrkonoší, dále vesnická expozice (malé muzeum),dále by bylo možno využít
budovu pro schůzky členů klubu důchodců.
Ve druhé polovině roku  má začít I. etapa přestavby domu ( bývalá pražírna )vedle
zdravotního střediska.
V této budově bude 6 bytových jednotek 2+kk, dále je tam plánována lékárna, nebo
výdejna léků, včetně prostor pro komerční využití.
V budově obecního úřadu by mělo v letošním roce být instalováno tepelné čerpadlo
pro vytápění obecního úřadu. Na tuto akci je zažádáno o dotaci, z toho 70% nákladů
bude z EU a 15 % ze Státního fondu životního prostředí ČR. Poslední investiční akcí
tohoto roku je začátek přestavby bývalé haly a.s. Výšina ( sklad MTZ) na hasičskou
zbrojnici. Touto přestavbou se docílí soustředění veškeré hasičské techniky na jedno
místo, včetně sociálního a školícího zázemí pro členy JPO a SDH.
Všechny výše zmíněné akce jsou podmíněny získáním dotací, o které je již zažádáno a
jejich celková výše v případě kladného vyřízení bude cca 7.000.000,-Kč. Z důvodu
vysoké ceny u přestavby domu bývalé pražírny si obec bude muset zřídit úvěr u ČS.
Z těch menších akcí se zmíním pouze o jedné. Jedná se o zprůjezdnění bývalé úvozové
cesty za kostelem, směrem k Tadeášovým domkům.Tato cesta bude součástí
cyklotrasy, která se buduje v rámci Společenství obcí Podkrkonoší a povede z obce
Kohoutov přes Hajnici a dále přes Horní Žďár směrem na obec Pilníkov.
Tak to byl výčet těch nejzákladnějších akcí, a závěrem vám přeji hezké prožití
velikonočních svátků a slunečné jarní měsíce.


                                                                                          Petr Červený
                                                                                              starosta
-o-o-o-o-o-

Tak jako každý rok upozorňujeme i letos na zákaz plošného vypalování trávy.
Suchou trávu lze pálit pouze lokálně, s ohledem na sousedy, aby nedošlo k jejich
obtěžování kouřem. Při pálení dbejte, aby se oheň nerozšířil a nedošlo tak k požáru.
-o-o-o-o-o-

Kontrola komínů - občané, kteří mají zájem o provedení preventivní kontroly komínů
u svých nemovitostí se mohou přihlásit na obecním úřadě.
-o-o-o-o-o-

Upozorňujeme občany, že od 20. ledna 2006 spadáme pod Finanční úřad Trutnov.
-o-o-o-o-o-
Očkování králíků - Zájemci o očkování králíků se mohou přihlásit na obecním úřadě.
-o-o-o-o-o-

Tradiční pálení čarodějnic - Zveme všechny občany na pálení čarodějnic, které se
koná dne 30. 4. 2006 na hřišti. Součástí je již tradičně lampionový průvod a ohňostroj
s hudbou. Odchod průvodu je ve 20.00 hod. od základní školy. Lampióny s sebou.
-o-o-o-o-o-

Tříděný odpad - Žádáme občany, aby v co největší míře používali nádoby na tříděný
odpad ( sklo, plasty, papír ). V současné době je v naší obci 6 sběrných míst na plasty,
na sklo jsou 4 sběrná místa a na papír jsou sběrná místa 2. Nejvíce se používají
sběrné nádoby na plasty, a proto se zvažuje umístění dalších dvou kontejnerů.
-o-o-o-o-o-

V minulých třech letech se podařilo vybudovat na víceúčelovém sportovišti alespoň
malý koutek pro naše nejmenší.
Přesto se najdou jedinci, kteří popíjí v těchto místech alkohol a vyprázdněné skleněné
lahve zlikvidují tím nejjednoduším způsobem, a to tak, že je rozbijí o zem. Co na tom,
že si tam malé děcko způsobí úraz. To se děje hlavně v letních měsících, ale v nedávné
době se tak stalo opět, když parta mladých dobrovolníků připravovala ve večerních
hodinách plochu na bruslení. Při této činnosti byly v ledě zjištěny střepy, jejichž ostré
hroty čněly nebezpečně nad povrch ledu. Nemusím připomínat, co by se stalo, kdyby
některé z dětí při pádu na tento střep narazilo. Proto připomínám zákaz konzumace
alkoholu v celém prostoru sportoviště ( neplatí při koncertech, které pořádá SDH
Hajnice.) 
-o-o-o-o-o-

Poděkování - Sbor dobrovolných hasičů Hajnice děkuje všem sponzorům za finanční
příspěvek, nebo věcné dary do tomboly na tradiční ples.
Obecní úřad dále děkuje všem dobrovolníkům, kteří se i přes velké mrazy a ve svém
volnu podíleli na ledování kurtů. Díky jejich obětavosti především v nočních i
večerních hodinách byly plochy pro bruslení  k dispozici veřejnosti od poloviny
prosince, až do poloviny února.
-o-o-o-o-o-

SDH - jako zájmová organizace zve do svých řad zájemce o tuto činnost. SDH
pracuje i s mládeží, proto uvítáme i je. Rovněž je možné zapojení žen. Případní
zájemci o tuto činnost z řad dospělých se mohou hlásit u p. Jaroslava Švorce a mládež
u p. Jaroslava Borůvky.
  -o-o-o-o-o-
 
Pozvánka - Zveme všechny občany na zasedání Zastupitelstva obce Hajnice, které se
koná dne 23.3.2006 v 17.00 hod.v zasedací místnosti obecního úřadu.

-o-o-o-o-o-
Sběr železného šrotu - Po velikonočních svátcích provedou členové SDH svoz
železného šrotu. Žádáme občany, kteří mají železný šrot, aby ho připravili před svými
domy k odvozu, který se uskuteční v pondělí dne 24.4.2006.
-o-o-o-o-o-

Rozmístění kontejnerů pro objemný domovní odpad - dne 28. 4. 2006 budou
rozmístěny kontejnery pro objemný domovní odpad v osadách Nesytá, Dubový Dvůr,
Mravenčí domky, Stará Hajnice, Výšinka a Horní Žďár.
V obci Hajnice  budou kontejnery rozmístěny o týden později, t.j. 5.5.2006 v těchto
místech:
Křižovatka Lamer- Krist, Petr Truhlář, hasičárna Brusnice, obecní úřad, Děvín,
prodejna potravin p. Loosové, DPS, autobusová zastávka Kyje, křižovatka p.
Maternová.
Kontejnery slouží pro tuhý, objemný domovní odpad, který se nevejde do popelnic.
V žádném případě se do kontejnerů neodkládá železný šrot, papír, dřevo, zbytková
zeleň, seno, ale ani mrtvá zvířata.
-o-o-o-o-o-

Nebezpečný odpad - ve středu, dne 3.5.2006 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
( lednice, televize, zářivky, žárovky, autobaterie, pneumatiky, plechovky od barev) s
těmito zastávkami.
Křižovatka „Za větrem“                                                              8.15 - 8.30 hod.
Kyje u DPS                                                                                  8.35 - 8.45 hod.
Parkoviště u obecního úřadu                                                     8.50 - 9.15 hod.
U Duškových                                                                               9.20 - 9.30 hod.
Autobusová zastávka u rybníka                                                 9.35 - 9.45 hod.
Motorest Výšinka                                                                        9.50 - 10.10 hod.
Horní Žďár - křižovatka za penzionem                                    10.20 - 10.40 hod.

Tento svoz slouží pro občany naší obce, ne však pro firmy.Ty si zajišťují svoz a
likvidaci nebezpečného odpadu na vlastní náklady.
-o-o-o-o-o-

Ověřování podpisů - Od 1.3.2006 provádí ověřování podpisů a vidimaci listin   pouze
p. Pavla Pichová (do ukončení mateřské dovolené je nutné dohodnout předem
telefonicky termín ověřování).
-o-o-o-o-o-

Upřesnění informací o sjezdovce na Liščím vrchu a o výstavbě multifunkční budovy
V poslední době jdou po naší obci mezi občany zkreslené informace, jak o vybudování
sjezdovky na Liščím vrchu, tak o výstavbě multifunkční ( víceúčelové ) haly v blízkosti
fotbalového hřiště.
Z důvodu velké finanční zátěže ( sjezdovka cca. 30.000.000,-Kč, multifunkční budova
cca. 25.000.000,-Kč) jde ve vztahu obce k této výstavbě pouze o záměr. To znamená,
že v současné době se zjišťují možnosti, jak obě akce zafinancovat.
U sjezdovky byl již záměr zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje pod
názvem Liščí lyžařský areál ( LLA ) - Hajnice a teď se čeká na výsledek vyhodnocení
 záměru. Ať už bude jakýkoliv, tak obec k ničemu nezavazuje. V případě kladného
vyjádření je potřeba celou záležitost vyhodnotit a dohodnout další postup. Na tuto
akci by mohla obec získat 90% dotací z EU.
Ve vztahu k multifunkční budově se v současné době zjišťují informace k získání
dotace v celkové výši 100% celkových nákladů. Do jaké míry se nám to povede, ukáže
budoucnost. Pokud by obec měla dostatek vlastních finančních prostředků a podílela
se na celkových nákladech 30 %, mohla by o zbývajících 70% ihned zažádat.
Bohužel, obec ale tolik financí nemá a cesta k získání dotací je velice trnitá a někdy i
neschůdná.
-o-o-o-o-o-

Měření rychlosti - Od 1.1.2006 se v naší obci na základě smlouvy s městem Trutnov
provádí měření rychlosti. Tato smlouva byla podepsána  na základě zvýšení
bezpečnosti chodců. Měření se provádí na celém katastru obce (Hajnice, Výšinka,
Horní a Dolní Žďár) včetně míst v obci, kde je dopravním značením snížena rychlost.
V našem případě se jedná především o místní komunikaci k Děvínu a ke hřišti, kde
jsou umístěny značky „Obytná zóna“ a rychlost je zde tímto značením snížena na 20
km/h.
-o-o-o-o-o-

Poplatek daně z nemovitosti - Složenky pro zaplacení daně z nemovitosti budou
zaslány Finančním úřadem Trutnov občanům během měsíce dubna, nebo v měsíci
květnu a budou předtištěné. Dále je možnost zaplatit daň z nemovitosti zvláštní
daňovou složenkou, která je k dispozici na každé poště už od 15.3.2006 nebo na
obecním úřadě. Za placení touto složenkou nebude pošta vybírat žádný poplatek.
-o-o-o-o-o-

pokračování Místní vlastivědy Dolního a Horního Žďáru z čísla 3 z roku 2005

 Počet obyvatelstva obce se velmi měnil. V roce 1880 bylo zde 1338 obyvatel a 229
obytných domů, v roce 1884 1238 obyvatel, v roce 1890 1106 obyvatel, v r. 1900 1504
obyvatel, v r. 1910 už jenom 972 obyvatel. V roce 1921 měla obec Dolní Žďár 368
obyvatel, z toho počtu byli pouze 2 Češi. Obec. Obec Horní Žďár 839 obyvatel. V roce
1939 bydlelo v Dolním Žďáru v 91 obytných domech 332 obyvatel. V tomto roce  byly
zaznamenány 3 případy narození a 6 úmrtí.
V roce 1940 4 případy narození a 8 úmrtí, v roce 1941  20 případů narození a 8
úmrtí, v roce 1942  9 případů narození a 10 úmrtí, v r. 1943  8 případů narození a 6
úmrtí.
V počtu úmrtí nejsou započítáni padlí ve druhé světové válce.
Ve Žďáru bydlívalo mnoho zedníků a malířů. V létě odcházeli za prací. Jejich ženy a
děti obdělávaly samy pole. Nyní jsou obyvatelé převážnou většinou rolníci a chovatelé
dobytka. V době nezaměstnanosti v r. 1932 bylo ve Žďáru přibližně 40 osob bez
zaměstnání.
Zdejší obyvatelstvo je převážnou většinou Římsko -katolického náboženství.
Roku 1923 přijala jedna rodina v osadě Soví vrch učení křesťanské sekty
adventistické.

Založení zdejšího kostela se datuje na r. 1350. Již v r. 1354 byl ve Žďáru farář. V r.
1384 měl Žďár vlastní farní kostel sv. Jana Křtitele. Od r. 1530 do r. 1600 byl
Žďárský kostel protestanský.
Po bitvě na Bílé Hoře r. 1620 byl Žďár přiřazen k Maršovu, v r. 1717 ke Starým
Bukům. Roku 1786 byla Střítěž odpojena od Žďáru a přifařena k Brusnici. Od 1. září
byl ve Žďáru opět samostatný farní úřad.
Kostel byl během let mnohokrát opravován. Na podzim r. 1826 byly přestavěny
kostelní varhany. Byly posunuty poněkud zpět, tím byla prostora na kůru zvětšena.
Další opravy varhan byly provedeny v r. 1885 a v r. 1893. Při opravě kostela v r.
1855 byl nalezen na zdi latinský nápis: Pastores Albinus semor et jumor 1602. Zdejší
matrika je vedena od roku 1784.
Oprava kostelní věže byla provedena v srpnu r. 1898. Opravu v plném rozsahu
umožnili občané svými dary. V r. 1900 byl opraven místní hřbitov. Další oprava byla
provedena v r. 1903. Křížová cesta v kostele pochází z r. 1904. Na velkém zvonu je
letopočet 1603 (1306). Nese nápis „ Jasným hlasem vzdávám dík bohu a lidem
připomínám jejich smrtelnost“. Malý má nápis „ Ulit v Jaroměři 1737“. Roku 1922
byly koupeny 2 náhradní zvony za odevzdané věžní zvony ve světové válce. 12 a13
ledna 1941 byly odvezeny zvony: jeden o váze 255 kg, druhý 40 kg a třetí 16 kg z
kapličky na Dubovém Dvoře ve váze 42 kg. Historický zvon z r. 1603 byl pro svou
historickou cenu ponechán ve věži.
Kostelní střecha na straně k Hornímu Žďáru byla r. 1931 pokryta šindelem.
Památkový úřad nedovolil větší opravy, aby se nesetřel sterobylý ráz stavby.
Při přestavbě farního úřadu r. 1880 byla objevena dvojí podlaha. Mezi oběma
podlahami bylo nalezeno kopí z 30 leté války.
R. 1895 byl stržen poslední svědek starých časů, větrný mlýn v Horním Žďáru a dva
roky poté byla na jeho místě postavena kamenná kaplička sv. rodiny. Na místě, kde
stávaly dříve pouze dřevěné kříže, byly postaveny na Dubové Dvoře a na Sovím vrchu
kapličky. Byly zasvěceny r. 1901.
pokračování příště
-o-o-o-o-o-