mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec a okolí > Hajnický občasník > Hajnický občasník č. 2/2006

Hajnický občasník č. 2/2OO6

Vážení spoluobčané,

více jak polovina roku je za námi a Vám se dostává do rukou druhé číslo našeho
občasníku.
Tak jako v každém vydání mi i teď dovolte, abych Vás seznámil s akcemi, které se v
současné době provádějí.
V první řadě se začalo s demolicí bývalé pražírny (budova vedle zdrav. střediska).
Následně začne I. etapa výstavby nového objektu. V měsíci srpnu až září budou
instalována tepelná čerpadla pro vytápění budovy obecního úřadu. V současné době
se i přes technické problémy začalo s opravou roubené chalupy č.p. 6 (Otmarovi).
Přestavba bývalé haly MTZ na hasičskou zbrojnici bude zahájena se zpožděním,
protože teprve v těchto dnech bylo dokončeno vypracování projektové dokumentace.
V měsíci srpnu, max. zaří se začne s úpravou úvozové cesty za kostelem. Jedná se o
první část úpravy pro vybudování cyklotrasy, která zatím bude končit u hlavní silnice
I/37 mezi Dvorem Králové n/L a Trutnovem v blízkosti Tadeášových domků.
V druhé etapě se bude řešit zprůjezdnění komunikace od této silnice dál na Horní
Žďár s pokračováním na Dubový Dvůr a Olimberg. Největším oříškem však zatím
zůstává přejezd hlavní silnice na Trutnov. Věříme však, že s pomocí DI Policie ČR
bude tento přejezd vyřešen ke spokojenosti řidičů, ale hlavně ke spokojenosti a
bezpečnosti cyklistů.
U výstavby chodníku na Výšince došlo z důvodu doplnění a změny projektu k
přerušení stavebního řízení. Jelikož se zřejmě nestihne tyto materiály včas doplnit, a
včas zajistit stavební povolení, bude tato akce zařazena pro realizaci v příštím období.
Toto je poslední číslo před komunálními volbami do zastupitelstva obce, které se
uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2006. Nebudu uvádět přehled akcí, které se
podařilo za minulé 4 roky uskutečnit, nebudu ani uvádět, které akce, nebo záměry se
nepodařilo uskutečnit. To ať posoudí sami občané.
Myslím si však, že vše co se dělalo, se dělalo s vědomím toho, aby to sloužilo co
možná nejširší veřejnosti, nebo alespoň, aby se dle možnosti zlepšil vzhled naší obce.
Děkuji proto všem členům zastupitelstva a zaměstnancům obce, dále všem, kteří jako
nečlenové zastupitelstva pracovali v jednotlivých komisích,děkuji ředitelce a
zaměstnancům ZŠ a MŠ za přípravu našich dětí do života, děkuji všem, kteří se
podíleli na hospodaření a spravování obecního majetku a děkuji všem občanům a
občanským sdružením, kteří  pomáhali a uváděli v život některé akce a kteří se starali
o kulturní, nebo sportovní dění v obci.
Závěrem mi dovolte, i když se zpožděním, abych všem popřál hezkou dovolenou a
hezké letní  měsíce a  babí léto.

                                                                                            Petr Červený
                                                                                                starosta

Pohádkový les

Pohádkový les se stal v naší obci tradicí, na kterou se těší na konci prázdnin nejen
děti, ale mnozí rodiče a prarodiče. Ten letošní se pravděpodobně uskuteční v sobotu
2.9.2006. Máme však čím dál tím větší problém sehnat dostatek těch, kteří by měli čas
a byli schopní a hlavně ochotní udělat si ze sebe trochu legrace a věnovat trošku
svého volného času pro ostatní.
Proto touto cestou prosím všechny rodiče, starší sourozence, tety, strýčky - prostě
kohokoliv, zda by nám přišel pomoci. Rozhodně to není o tom „jít se někam
zesměšnit“, ale o tom udělat dětem radost, trochu jim zpříjemnit začátek školního
roku a užít si spoustu legrace.
Případní zájemci se mohou přihlásit u Lenky Ficbauerové tel. domů 499393264
 do práce 499393812 nebo Heleně Urbanové tel. 499393271.
Všem předem děkuji !

                                                                                     Lenka Ficbauerová


Větrné elektrárny v katastru naší obce

Firma ELDACO s r.o. z Brna projevila zájem, postavit v katastru naší obce 2 ks
větrných elektráren. Jedná se o lokalitu ve směru od Dvorá Králové n/L na Trutnov za
Tadeášovými domky tzv. „U slona“. Každá z elektráren by dodávala do sítě za
příznivého počasí 2000 kW za 1 hodinu. Otáčky rotoru by byly cca. 10 ot/min.
Obvodová rychlost hrotu lopatky vrtule však již činí cca. 200 km/h. Na základě této
žádosti bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo obce, které se konalo 24.4.2006. I když
byly Českou poštou rozneseny pozvánky do všech domů, dostavilo se na jednání pouze
12 občanů.
Zasedání se zůčastnili i dva zaměstnanci fi. ELDACO s r.o. kteří, odpovídali na
otázky občanů.
Na konci zasedání byl fi. ELDACO nabídnut našim občanům bezplatný tématický
zájezd do Rakouska, kde tyto elektrárny již stojí a el. energii vyrábějí. Zájezd byl
uskutečněn společně s občany obce Vítězná, kde je také záměr postavení 2 ks větrných
elektráren. Po návratu z Rakouska byl provoz elektráren hodnocen vesměs kladně. I
na základě tohoto zjištění Zastupitelstvo obce Hajnice schválilo na svém zasedání dne
8.6.2006 výstavbu 2 ks elektráren. Schválení výstavby obcí je pouze jedním střípkem z
celkové  mozaiky, která je potřeba pro stavební povolení. V případě zamítavého
stanoviska některého odboru státní správy, občanského sdružení, ochránců přírody,
nebo třeba telekomunikací, bude od výstavby elektráren s největší pravděpodobností
upuštěno.
Na závěr je třeba dodat, že smlouva bude sepsána na dobu 20 let. Po této době by
byly elektrárny demontovány. Obec by dostala z důvodu umístění větrných elektráren
v našem katastru jednorázový finanční dar ve výši 1.000.000,-Kč, což je ve skutečnosti
předplatné na 6 let. Sedmý až dvacátý rok by obec dostávala 150.000,-Kč ročně.


Skleněný a plastový odpad

Žádáme občany, aby do kontejneru na skleněný odpad dávali pouze ten, který je
uveden na nálepce na kontejneru. V žádném případě tam nesmí být dáváno sklo z
automobilů. V těchto sklech je umělohmotná folie a není to jako skleněný odpad
bráno. Zároveň oznamujeme občanům, že do kontejneru na plast lze ukládat krabice
od mléka, džusu, kefíru apod. Opět uvedeno na nálepce kontejneru. V současné době
budou v Horním Žďáru a na Výšince rozmístěny kontejnery na tuhý domovní odpad.
Budou sloužit především pro chalupáře, kteří do nich mohou odkládat tuhý domovní
odpad. V současnosti jsou pytle odkládány kolem kontejnerů a na vzhledu těchto míst
to nijak nepřidá.


Pojízdná prodejna

Každou středu zajíždí na parkoviště u obecního úřadu pojízdná prodejna s masnými
výrobky p. Větvičky ze Dvora Králové n/L. V prodeji je maso a uzeniny. Prodej
je uskutečněn od 15.00 hod. do 16.00 hod.
V současné době je jednáno o možnosti prodeje těchto masných výrobků na Výšince a
Horním Žďáru.

Využití komerčních prostor

V těchto dnech se začíná s přestavbou budovy bývalé pražírny vedle zdravotního
střediska. Mimo jiné zde budou prostory pro komerční využití. Jeden bude sloužit pro
záměr zřízení lékárny, ten druhý zatím využití nemá. Jedná se o prostory v přízemí s
těmito parametry. 1 místnost má plochu 24,35 m2, umývárna 1,68 m2,WC 1,21 m2.
K těmto prostorám je možnost přidat ještě 1 místnost o rozloze 11,97 m2, třeba jako
skládek. Žádáme proto občany, kteří mají podnikatelský záměr a chtěli by tyto
prostory pronajmout, aby se přihlásili na obecním úřadě, kde jim budou dány
podrobnější informace.  

Upozornění

Upozorňujeme občany, že 30.6.2006 vypršela splatnost poplatků - poplatek ze psa a
poplatek za svoz odpadu. Jelikož je ještě hodně těch, kteří nezaplatili, žádáme touto
cestou o nápravu.

Svatováclavské posvícení

Zveme všechny občany, ale především děti na Svatováclavské posvícení, které se bude
konat dne 23 a 24. září 2006 na kurtech u MŠ.


pokračování Místní vlastivědy Dolního a Horního Žďáru z čísla 1 z roku 2006

V roce 1827 vyhořely 2 obytné domy v sousedství školy. Tato však byla před ohněm
zachráněna. Kolem roku 1900 bylo vypáleno 8 usedlostí a obytných domů do základů
bleskem. V roce 1906 byly na místní školu, faru a některé obytné domy vztyčeny
bleskosvod.

R. 1925 byl zbořen v Dolním Žďáru starý obecní dům. Na jeho místě byla
následujícího roku vybudována nová jednopatrová budova. Tím byl odstraněn
nedostatek bytů, zvlátě učitelských.
Ve dnech 27. 29. března 1934 byla rozšířena cesta mezi kostelem a farou. Téhož roku
byla cesta, která vede od obecního domu na Dubový Dvůr vyspravena a opatřena
zábradlím.
V r. 1948 bylo vystavěno několik stájí a stodol v pastvinářském družstvu v Dolním
Žďáru. V červnu 1948 bylo provedeno rozšíření můstku v Dolním Žďáru.
Nejhojněji pěstovaným obilím ve zdejším kraji je žito, oves a ječmen. Další
zemědělskou plodinou jsou brambory, krmná řepa a zelí. Lnu se zde pěstuje velmi
málo. Nyní jen v pastvinářském družstvu v Dolním Žďáru. Na lukách je velmi dobrá
tráva..
Ovocnářství je omezeno na třešně, jablka, hrušky a slívy. Na malých zahrádkách se
pěstuje zelenina pouze pro vlastní potřebu. Květinám ani keřům není věnována pro
nedostatek času patřičná pozornost.
Koní je v obci jen několik párů. Dobytek je chován pro tah i pro mléko. Pouze v
Dolním Žďáru u pastvinářského družstva je stádo ovcí. Při každém hospodářství jsou
chováni vepři. Na dvorech je možno spatřit slepice i husy. Místní rolníci držejí králíky
v malém počtu. V obci jsou 3 včelaři se vzorně udržovanými včelstvy. V Dolním Žďáru
je pastvinářské družstvo, které má značné výběhy pro dobytek. Úmorná rolníkova
práce bývá někdy nepřízní počasí zmařena. Tak byla dne 12. června 1910 zničena
veškerá úroda krupobitím. Někdy náhlá zima způsobí, že není možno včas vybrat
brambory, takže tyto zůstanou na poli.
Poněvadž se o žňových pracích většinou pracovníků nedostává, byli v r. 1942
přiděleni zdejším rolníkům na pomocné práce polští, ruští a ukrajinští zemědělští
dělníci.
27. května 1930 bylo provedeno i ve zdejší obci sčítání zemědělských a živnostenských
podniků. Průmysl není ve zdejší obci zastoupen. Z živností jsou to: obchod koloniální
(konzum č.p. 32), řeznictví, hostinec, prodej tabáku a kovářství. Nákup potřeb pro
běžnou potřebu se děje ve Dvoře Králové n/L a v Trutnově, není - li možno nutnou věc
koupit přímo v místě.
Obcí vede okresní silnice vybudovaná r. 1867. Vede těsně podél Žďárského ( dříve
Mlýnského ) potoka, který protéká obcí od jihovýchodu na severozápad. Silnice vede
jednak do Brusnice, Kyje, Radče a Úpice, jednak do Starých Buků a Pilníkova.
Doprava osob i zboží prochází ponejvíce po státní silnici Dvůr Králové - Trutnov.
Zdejší obec patří k poštovnímu úřadu v Brusnici. Nejbližší nádraží je v Pilníkově. V
roce 1923 byla zavedena autobusová linka Trutnov - Dvůr Králové. Význačný pokrok
pro obec znamenalo zřízení soukromé autobusové linky v r. 1932 z Kocléřova přes
Žďár, Staré Buky, Pilníkov do Trutnova. Zkušební jízda na této lince byla 20. ledna
1932 a druhého dne začala pravidelná doprava. V listopadu 1933 byla však tato linka
zrušena.
Od 10 - 15. května 1937 byla v obci vybudována telefonní linka. Hovorna byla
umístěna ve filiálce hospodářského skladiště v Dolním Žďáru. V květnu 1948 byla
zřízena veřejná hovorna v hostinci p. B. Vrby.
V r. 1931 byly v obci zřízeny první čtyři rozhlasové přijímače. V r. 1948 byl zaveden v
obci místní rozhlas s odbočkami na Dubový Dvůr a Ženskou Bídu ( dnešní Výšinka ).
Z roku 1729 pocházející, nevyhovující školní dřevěná budova byla 12. dubna 1888
stržena a na témže místě byl položen k nové budově základní kámen 13. května 1888.
Slavnostní poklep na základní kámen vykonal místní farář - Čech p. František Uhlíř.
16. září 1888 odpoledne byla nová školní budova předána pravému účelu.
Roku 1890 byla upravena zahrada kolem školy. Dne 1. ledna 1892 byla přeměněna po
dlouhých bojích dosavadní dvojtřídní škola na školu trojtřídní. Škola byla pravidelně
opravována. Roku 1924 byly natřeny ve škole okenní rámy. R. 1925 byla střecha
pokryta eternitem. Roku 1927 byla školní budova zároveň s farou renovována a
obílena. Okapové roury byly vyspraveny a natřena barvou. Na podzim r. 1930 byla ve
škole zřízena školní kuchyně, ve které se prakticky učily starší dívky vařit. Roku 1940
bylo zavedeno ve škole částečné stravování. Ve dnech 10. až 16. 4. 1940 byla
postavena v kuchyni řídícím učitelem nová kachlová kamna.
V březnu a dubnu 1940 byla vykonána velká vnější oprava školní budovy. Okna a
dveře byly natřeny, třídy vymalovány a do každé opatřeny nové skříně. Poslední
oprava školy byla provedena v r. 1947.
Po květnové revoluci byla zde, jako v jiných obcích zřízena Místní rada osvětová
( M R O ) podřízena okresní radě osvětové v Trutnově.
Roku 1831 se rozšířila v Čechách nemoc „cholera morbus“ zavlečená pravděpodobně
z Ruska přes Maďarsko. Ač i v sousedním Pilníkově mnoho osob na tuto nemoc
zemřelo, ve Žďáru nebyl zaznamenán ani jediný případ úmrtí. Nejbližší praktický
lékař je v Brusnici. V Pilníkově je státní obvodní lékař, odborní lékaři jsou v Trutnově
a ve Dvoře Králové. Těžce nemocní jsou odváženi do nemocnice v Trutnově, nebo v
Hradci Králové.
Zdejším kraj má mnoho lyžařských terénů. 26. února 1933 byl uspořádán malý sjezd
lyžařů celého Trutnovska ve Žďáru. Nyní jezdí mládež ze vzdálenějších osad na lyžích
do školy. V roce 1921 byl v obci založen německý tělocvičný spolek. Od r. 1945
funguje ve Žďáru Svaz české mládeže ( SČM ), který si v r. 1948 zřídil hřiště na
házenou na obecním pozemku. V r. 1948 byla zde též zalozena odbočka svazu
brannosti.
Poněvadž většina obyvatel jsou zemědělci a o žních je na poli třeba každých zdravých
rukou, byl v létě 1940 v Dolním Žďáru zřízen žňový útulek. Ve válečných letech byly
sem dováženy děti z území ohrožených nálety. Roku 1942 to byly dvě děti z
Dortmundu, 10. března 1944 9 dětí z Vestfálska. R. 1943 bylo poskytnuto přístřeší
dvěma rodinám, které přišly o svůj majetek bombardováním.

                                                                                                   pokračování příště