mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Policie ČR > Prevence

Prevence na OŘ PČR Trutnov

Smyslem každé smysluplné prevence je efektivně předcházet následkům trestné činnosti, a to tak že se řeší už samotné její příčiny a podmínky vzniku. Ad absurdum by konečným cílem preventivní práce mělo být vybudování takového prostředí a společenské soudržnosti, v kterém by nebylo místa pro zločin, což by následně mohlo vést ke zrušení policejních složek, které mají na starosti vnitřní bezpečnost.

Žel Bohu tento utopický model nemůže vejít nikdy v praxi, neb je výrazně ovlivněn kvalitou všech lidských zdrojů (jedinců) tvořících naši společnost. Vždy se proto najde někdo, kdo vyrůstá v sociálněpatologicky závadném prostředí a společnost pak bude nucena řešit následky jeho špatné výchovy či působení. Vždy se rovněž najde někdo kdo podlehne emotivně vyhrocené situaci a vezme „zákon“ do svých rukou a fyzicky zaútočí na jinou osobu. Vždy se najde někdo kdo v sobě nechá převládnou nemorální motivy pro své jednání a lstí či násilím se pokusí zmocnit majetku druhého, atd. Společnost je proto nucena v rámci svých možností, prostředků a opatření eliminovat možné následky tím že ztíží podmínky pro vznik zločinu. Z toho důvodu se budou muset všichni pacifisté smířit s existencí uniforem jako s vnějším znakem represivních složek státu.

K účinnému potlačování kriminality jsou zde proto mimo všechny zákonné represivní prostředky i nástroje preventivní politiky. Jsou to všechny nerepresivní aktivity, které se zaměřují na pozitivní ovlivňování kriminogenních podmínek. Dále na potenciální i faktické pachatele a konečně i na samotné oběti trestné činnosti. Eliminují rozsah a závažnost kriminality, a paralelně mají i zvyšovat pocit bezpečí u občanů.

  • systemizace a možnost aktivace cílových skupin

Prevence v policii ČR je specializovaná činnost, která plurálně zahrnuje cílové skupiny všech věkových kategorií (MŠ - ZŠ - SŠ - Spec. školy - DD – další domovy a zařízení speciální péče ad.). Krom poskytování Informací prostřednictvím médií sem spadají i přednášky a besedy pro určitý typ cílových skupin.

Policejní systemizace, tedy vyčlenění pracovních sil v oblasti prevence je komplexní slabinou této organizace, protože na tuto problematiku je na jednotlivých Okresních ředitelstvích v ČR vyčleněn pouze jeden pracovník. Nutno dodat, že se jí ani nemůže plně věnovat, neb tvoří jen část jemu svěřených úkolů. Z tohoto úhlu pohledu je pochopitelné, že policejní prevence je díky systemizaci nedostačenou pro oslovení a sanaci všech potřebných cílových skupin.

Slabou útěchou je, že nad rámec běžné služby se prevenci na OŘ TU věnuje i několik desítek policistů. Ti se zaměřují především na MŠ a I.st. ZŠ s tématy dopravně bezpečnostní prevence, dále mládež jako objekt trestné činnosti a popularizace policejní práce.

  • šíře poskytovaných preventivních služeb

Reagujeme vždy na přímou poptávku všech typů škol i veřejnosti a to na rozdíl od neziskových organizací, které reflektují většinou jen vládou vypsané aktuální granty. Úzce spolupracujeme s preventivními pracovníky všech typů škol, s pedagogicko psychologickou poradnou, OSPODem a dalšími. Policie se rovněž společně účastní seminářů a školení pro tyto odborné pracovníky, které jsou pro náš region pravidelně vedené z iniciativy odboru prevence na MVČR. Máme tak možnost lokálně detekovat okamžitou situaci v této problematice, kterou lze společně řešit.

typy preventivního působení:

semináře - přednášky - besedy - exkurze na základních útvarech PČR - popularizace práce policie (Dětské dny - Dny s policií - účast na školách v přírodě atd.)

tématická škála naší prevence:

trestněprávní odpovědnost mládeže - drogová problematika - šikana - padělání symbolů měny - rasové předsudky a xenofobie - dopravně bezpečnostní tématika - mládež jako objekt trestné činnosti - ochrana majetku - prevence věnovaná seniorům (Viz. projekty) ad.

Preventivní programy

  • prevence věnovaná seniorům

Na přelomu r. 2005 / 6 jsme byli v našem regionu vystaveni reálnému nápadu trestné činnosti, kdy se počaly objevovat případy podvodně okradených seniorů. Naší okamžitou reakcí byla úzká spolupráce se samosprávou v napadených lokalitách, kterými byl Dvůr Králové n.L., Trutnov a Rtyně v Podkrkonoší. Včasnou preventivní intervencí se nám podařilo ve spolupráci s médii a se samosprávami upozornit širokou veřejnost a předejít tak větším škodám a následkům, a to i v ještě neatakovaných oblastech. Z rozhodnutí porady ředitele OŘ TU byl dále vytvořen preventivní leták, obsahující scénář zlodějů, možnosti obrany a skutečné případy okradených důchodců. Ten jsme cestou policistů dle jejich místní příslušnosti distribuovali cílové skupině, tedy osaměle žijícím důchodcům, ale i do domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou. Následně vznikl i tzv. preventivní balíček pro naše seniory, který je aplikován v domovech důchodců, klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou apod.

Pracovník Preventivně Informační Skupiny zde představí uniformovaného policistu, který má místní odpovědnost za danou lokalitu, což je zásadní personifikace konkrétní lidské tváře s institucí, kterou představuje. Jsou zde osobně předány přímé kontakty na tohoto policistu, jeho vizitka je pak i umístěna na nástěnce v objektu DD, apod. Důchodci jsou seznámeni se scénářem zlodějů, s možnostmi obrany, s pravomocemi policie a se skutečnými případy okradených seniorů. Dále následuje instruktážní videoprojekce, což je VHS kazeta vyrobená MěÚ - Frýdek Místek, která ve formě filmu shrnuje celou přednášku. Závěrem se ukázkou tréninku modelových situací snažíme seniorům demonstrovat možné formy nátlaku a manipulace, kterým by mohli být vystaveni. Objekt pro seniory je dále ošetřen aplikací preventivních samolepek z distribuce MVČR a PP PČR, které mají za cíl odradit případné pachatele této trestné činnosti.

nadpraporčík Mgr. Radek Schovánek
vrchní inspektor – tiskový mluvčí
Preventivně-informační skupiny OŘ Trutnov