mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Policie ČR > Služební region

Služební region

 Charakteristiky útvarů PČR OŘ TRUTNOV

okresní ředitelství TrutnovPolicie České republiky - Okresní ředitelství Trutnov - teritoriálně odpovídá vymezením své působnosti bývalé správní jednotce - okres Trutnov. Vyšším nadřízeným celkem Okresního ředitelství PČR Trutnov je Správa Východočeského kraje Policie České republiky v Hradci Králové. Toto členění institucí státní správy je totožné i pro státní zastupitelství a soudy.

OŘ Trutnov je řídícím a organizačním pracovištěm pro jednotlivé útvary v rámci svého územního rozsahu. Povinnosti a práva policie upravuje zákon č. 283/1991 Sb., zákon o Policii České republiky, včetně všech platných novel, změn a doplňků. Součástí ředitelství je i Skupina vnitřní kontroly, která se zabývá šetřením korupčního či jiného jednáni policistů, které je v rozporu se zákony a služebním slibem každého policisty.

Snahou managementu OŘ Trutnov je naplnění moderní koncepce demokratické policie, která je koncipována na principech ochrany a služby občanům. Způsobem k dosažení tohoto cíle není jenom trend omladit věkovou skladbu sloužících policistů, ale i důraz kladený na rozvoj jejich profesních i morálních kvalit. Po vzoru četnické služby z dob naší první republiky chceme významově navázat na funkční model s historickou tradicí úzkých vazeb na naše spoluobčany, jako návrat ke starým a trvalým hodnotám.

Policie České republiky - Obvodní oddělení - je základním útvarem policie s užším teritoriálním vymezením v rámci OŘ PČR Trutnov. Na základě vlastního zjištění či oznámení z řad občanů zde policisté šetří a zpracovávají trestné činy a přestupky, které jsou statisticky evidovány a dokumentovány pro další opatření.

Policisté tohoto základního útvaru při šetření trestných činů vedou přípravná trestní řízení a úzce spolupracují se Službou kriminální policie a vyšetřování OŘ Trutnov. Dále šetří i přestupkové delikty, které po zpracování a zadokumentování oznamují na správní oddělení obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání.

Mimo tyto základní úkoly provádí policisté obvodního oddělení i dohled nad dodržováním veřejného pořádku, stejně tak dohled nad bezpečností silničního provozu a vykonávají i hlídkovou činnost při ostraze majetku našich občanů. Dále pak eskortují osoby vyhýbající se soudnímu řízením a doručují písemností v součinnosti i s dalšími státními institucemi.

Mezi jimi nejčastěji používané právní normy patří tyto zákony, včetně všech platných novel, změn a doplňků:

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Policie České republiky - Inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy - okresního ředitelství Trutnov vede potřebné evidence, registrace zbraní, zbrojní licence, vydává zbrojní průkazy, povolení, uděluje výjimky na nákup, vývoz či dovoz materiálu podléhajícího ze zákona kontrole. Provádí rovněž zkoušky odborné způsobilosti a vykonává dohled a dozor nad dodržováním souvisejících zákonů. S přestupci zákona pak vede správní řízení.

Používané právní normy, včetně všech platných novel, změn a doplňků:

zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 310/2006 Sb., zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Policie České republiky - Dopravní inspektorát OŘ Trutnov - provádí pravidelný dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Dále šetří, eviduje a dokumentuje dopravních nehody. Dbá na dodržování právních norem, které upravují dopravní problematiku.

S přestupci zákona podle druhu deliktu vede buď přípravné trestní řízení, nebo blokové řízení a nebo věc oznamuje na správní oddělení obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání.

Mimo to má DI PČR v Trutnově referenta státní správy, který se vyjadřuje k problematice dopravního značení a úprav komunikací, které připomínkuje a doporučuje optimální řešení z bezpečnostních hledisek policie.

Používané právní normy, včetně všech platných novel, změn a doplňků:

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů