mapa stránek napište nám
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Policie ČR > Quality Management

Quality Management

Firemní politika a strategie

Quality Management, nebo-li řízení kvality patří k velice důležitým aspektům každé firemní politiky a strategie. Je manažerským nástrojem, který se snaží pozitivně ovlivnit chod organizace a její činnost z hlediska systému vedení, řízení a strategie organizace, dále sem patří práce s lidskými a materiálními zdroji. Nejdůležitějším hodnotícím kritériem funkčnosti tohoto modelu je spokojenost klienta, zaměstnanců a konečně i celé společnosti. Exaktním důkazem funkčnosti tohoto modelu je fakt jeho úspěšné aplikace v různých oborech a společnostech. Jmenujeme například koncern Volkswagen Group, či KLM, Robert  Bosch, dále Elektrolux i T- mobile. Za pozornost jistě stojí i to, že řadu let v případě Holandské policie a desetiletí v případě Britské policie je jimi rovněž úspěšně používán.

Tomáš Baťa (1876-1932), tedy obuvník který dobyl svět, muž jenž byl rodákem ze Zlína, učněm v Americe a průkopníkem velkého úspěchu kdysi řekl:

Tomáš Baťa„ Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Hlavní úlohou organizátora je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho spolupracovníci mohli zdárně rozvíjet. Úspěšný podnik je založen na (správných) vztazích stanoviscích: k práci, ke spolupracovníkům a k zákazníkům. Příkazová hierarchie, administrativní přístupy a byrokracie řídí papíry a ne lidi. Systémy řízení papíru lidské vztahy nebudují, ale ničí. Námezdní zaměstnanec podniku nevybuduje nic. Musí se stát spolupracovníkem, spoluúčastníkem, spoluvlastníkem a spolupodnikatelem - čtyři typy vztahů ve velkém podniku jakékoliv velikosti. “

Text služebního slibu:

„Slibuji, že budu čestným, statečným  a  ukázněným příslušníkem Policie České republiky. Své  síly a schopnosti vynaložím  ve prospěch společnosti tak,  abych chránil práva občanů, veřejný pořádek a  bezpečnost  a ústavní zřízení České republiky, a to i s nasazením vlastního  života. Při plnění svých služebních povinností se budu  vždy řídit ústavou a  zákony a v souladu s nimi i rozkazy  a pokyny svých nadřízených. Tak  přísahám.“

Etický kodex PČR:

 Příslušníci  Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího  ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským  právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet  a dodržovat.

1. Cílem Policie České republiky je
a) chránit  bezpečnost a pořádek ve společnosti,
b) prosazovat zákonnost,
c) chránit práva a svobody osob,
d) preventivně působit  proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
e) usilovat  o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

2. Základními  hodnotami Policie České republiky je
a) profesionalita,
b) nestrannost,
c) odpovědnost,
d) ohleduplnost,
e) bezúhonnost.

3.  Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je
a) prosazovat zákony přiměřenými prostředky s  maximální snahou o spolupráci  s veřejností, státními a  nestátními institucemi,
b) chovat se důstojně a důvěryhodně,  jednat se všemi lidmi slušně, korektně  a s porozuměním  a respektovat jejich důstojnost,
c) uplatňovat rovný a korektní  přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu  s respektováním  kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových  skupin  všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
d) při  výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat  princip  volného uvážení,
e) používat donucovacích prostředků  pouze v souladu se zákonem; nikdy  nezacházet s žádnou osobou  krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,
f) nést odpovědnost  za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky  na osobní svobodě,
g) zachovávat mlčenlivost o informacích  zjištěných při služební činnosti,
h) zásadně odmítat  jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou  činnost u jiných příslušníků Policie České republiky,  odmítnout dary nebo jiné  výhody, jejichž přijetím by mohlo  dojít k ovlivnění výkonu služby,
i) zásadně se vyhýbat  jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem  zájmů.

4.  Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky  je
a) usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
b) dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality,  vzájemné  úcty, respektování zásad slušného a korektního  jednání; jakékoliv formy  šikanování a obtěžování ze  strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,
c) netolerovat  ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků  Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit;  stejně tak  netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání  či jednání, které je v rozporu  s Etickým kodexem Policie  České republiky.

5. Osobním a profesionálním  přístupem příslušníků Policie České republiky  je
a) nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň  a svůj profesionální výkon,
b) chovat se bezúhonně ve službě  i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali  Policii České republiky  svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.

Každý  příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu  se zákonem a  Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a  podporu společnosti, jejíž bezpečnost  chrání i s nasazením vlastního života.

 Základní principy činnosti Východočeské policie:

  • Naši policejní práci chápeme jako službu veřejnosti. Spokojenost občanů je hlavním měřítkem hodnocení naší práce.
  • Budeme chránit a rozvíjet principy demokracie a svobody v naší pluralitní společnosti v duchu ústavy, zákonů a ostatních právních předpisů.
  • Jsme plně odpovědni za ochranu práv a svobod občanů, prevenci před zločinem, za intenzivní a důsledné pátrání po pachatelích a za soucitnou pomoc obětem zločinu.
  • Našich práv a oprávnění budeme používat zdrženlivě a disciplinovaně. Síly a autority budeme používat jen v zájmu ochrany práv a svobod občanů,
  • Budeme usilovat o vysokou profesionalitu ve všech oblastech naší práce.
  • Při plnění našeho poslání budeme spolupracovat s každým občanem a institucí a to na základě vzájemné důvěry a porozumění.
  • Jsme rozhodnuti dosáhnout takového stupně klidu a pořádku v našich obcích a městech, který povede ke zlepšení celkové kvality života naší společnosti.

Personální politika & strategie OŘ PČR Trutnov

Management OŘ PČR Trutnov se snaží ovlivnit personální předpokladypři samotném výběru kvalitních lidských zdrojů z hlediska morálního a psychologického profilu uchazeče. Mezi priority našeho ředitelství patří i podpora snahy o zvýšení kvalifikace, t. č. 379 policistů, z toho 81 má ukončené vysokoškolské vzdělání, dalších 29 je studujících.

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, je novým nástrojem pro přijetí a řízení lidských zdrojů u PČR. Dává tak nový rozměr personálním, odborným a legislativním podmínkám, s kterými pracují všichni služební funkcionáři v čele s ředitelem, který je  služebním funkcionářem s kázeňskou a personální pravomocí. Občan je námi vnímán jako příjemce veřejné služby ze strany PČR a má tedy plné právo na její poskytnutí na dostatečné úrovni odborně zdatným, psychicky způsobilým a vzdělaným policistou.

strategie managementu OŘ TU:
omladit věkovou skladbu policistů / důraz kladen na profesní a morální hodnoty přijímaných / velice přísné postihy chybujících policistů ze strany ředitele

požadované vlastnosti policisty:
korektní jednání - vystupování - cit pro situaci (empatické schopnosti) - fyzická i duševní zdatnost

služební krédo:
profesionalita (erudice) - zodpovědnost - morální hodnoty cti

OŘ PČR Trutnov se už řadu let snaží orientovat na kvalitu poskytovaných služeb, jejichž cílem je především spokojený občan. Od policistů je proto logicky požadován zájem a účast nejen v jejich  pracovní době a na jim svěřeném území, ale i mimo ně. Jsme si dobře vědomi toho, že práce jednotlivce následně vytváří obraz celku, tedy týmu a proto nám vždy bude záležet na co nejvyšší kvalitě našich jednotlivých policistů.